Eksempler

Tryk på “plusset” og læs mere om det enkelte produkt.

Autoinjector test equipment

Som afsluttende del af samleprocessen af autoinjektorer bliver nøgleparametre såsom injektionstid og nåledybde testet. TPU A/S har i den forbindelse for kunden udviklet et test fikstur med tilhørende software, der muliggør tidsmåling på injektionen og distance måling af nålen optisk med et maskinkamera styret af fra en PC. Kombineret med kundens egen trækprøvebænk kan test fiksturet ydermere bruges til at måle kraften til at fjerne sikkerhedskappen, aktiveringskraften, samt nålebeskyttelseskraften. Således kan de hovedsagelige parametre for autoinjektoren testes på én pen hvormed totalantallet af penne, der skal testes, sænkes.
Styresystemet er udviklet i LabVIEW og er overleveret til kunden som et færdigt program. Ved aktivering af pennen startes optagelsen automatisk og efter endt injektion analyserer programmet billederne med ’Machine vision’ funktioner for at finde koordinatet af nålespidsen samt start og slut tidspunktet af injektionen. Operatøren har mulighed for at afspille optagelsen billede for billede og, om nødvendigt, korrigere start og slut tidspunktet samt udvælge hvilket billede, der skal bruges til bestemmelse af nålelængden.
Efter endt testserie haves billedserie for hver test og det er muligt at printe de fundne nålelængder og injektionstider til en PDF som del af dokumentationspakken for test serien.

TPU har i dette projekt været leverandør af den samlede udvikling af test udstyret, og dette omfatter bl.a.:
• Etablering af grundspecifikation.
• Etablering af modeller til afprøvning af udvalgte funktioner og egenskaber.
• Styresystem lavet i LabVIEW og overleveret som ”stand-alone” program.
• Design, indkøb og fremstilling samt montage af udstyret.

Blodgas Måling

ABL90 FLEX er det nyeste blodgas analyseapparat fra Radiometer Medical. Apparatet er udviklet med særlig fokus på
point-of-care testing segmentet og tilbyder en kort cyklustid (måling til måling) på kun 60 sekunder. Resultaterne fra målingen
er klar efter kun 35 sekunder og kræver blot 65µL blod (ca. 2 dråber). En lille prøvestørrelse er specielt vigtig i forbindelse med
behandlingen af for tidligt fødte børn.

Der måles på 17 parametre, hvoraf hovedparten måles i en enhed, der betegnes sensorkassetten (afbilledet foroven th.). Denne
enhed indeholder referenceelektrode, tykfilms sensorer samt selve målekammeret, hvor blodet føres igennem. Sensorkassetten
er en forbrugsartikel, der udskiftes efter et givet antal målinger eller en given tid.

TPU har i dette projekt været en central partner i udviklingen af sensorkassetten og dennes primære indpakning (afbilledet foroven tv.). De udførte opgaver omfatter bl.a.:

• Udarbejdelse af grundspecifikation
• Udarbejdelse af alternative koncepter
• Detailudvikling, herunder bl.a. materiale- og teknologivalg
• Detailkonstruktion
• 3D CAD / 2D tegningsdokumentation
• Fremskaffelse og verifikation af støbte emner
• Montage og test

Sideløbende med udviklingen af sensorkassetten har TPU også varetaget udviklingen og fremstillingen af en lang række tilhørende produktions- og testudstyr samt bidraget til udviklingen af dele af selve apparatet.

Projektet er udført i tæt samarbejde med Radiometer Medical’s fagspecialister.

Optical pressure data acquisition

The laboratory equipment is designed to datalog a pressure signal provided by an optical pressure transducer. The optical pressure sensor is Ø0,3 mm and does not introduce electricity. Therefore it is very useful for certain sensitive and space limited environments. Furthermore the equipment handles other signals (among others a RS232 interface to a separate sensor).
The electronics is based on a FPGA solution from National Instruments which provides a very stable and effective solution for laboratory grade measurement equipment.

TPU has in the project covered all phases:
• Scoping and regulatory investigations
• Specification
• Architecture
• Mechanical and electrical design
• Programming
• Assembly
• Testing (pilot testing, fat testing etc.)
• CE marking including all relevant tests and documentation to meet the IEC 61010 standard for laboratory equipment. EN 61326 and FCC part 15 EMC/EMI testing.
• Delivery of finished equipment with instructions for use and full documentation.

Spinjet "Duplexer"

Begrebet double-sided proofing dækker i den grafiske branche over brug af prøver på dobbeltsidet grafik til kontrol og godkendelse af et job, før det går ”i trykken”. Fremkomsten af storformat inkjet printere med høj printkvalitet har dannet basis for denne løsning, der kan aflaste dyre flaskehalse i et trykkeri med sådanne opgaver.

Produktet monteres helt integreret på storformat printeren, hvor det modtager den enkeltsidede udskrift, vender den og sender den tilbage ind i printeren. Når printeren har udskrevet bagsiden, leveres arket færdigt gennem Spinjet arkvenderen til modtagekurven.

Kan ud over proofing også benyttes til store skilte og bannere.

Konceptet er originalt, patenteret og uden konkurrenter på verdensmarkedet.

TPU har for denne kunde udført den komplette udvikling af såvel dette produkt som de øvrige i serien gennem hele kundens historie. Har i forbindelse hermed også fundet underleverandører, udført produktionsteknisk forberedelse og løbende konfigurationsstyring. Teknologien omfatter mekanik, elektronik og software.

Det avancerede styresystem er fuldt integreret i det tilsvarende system i printerne fra Hewlett-Packard, med hvem TPU har haft et tæt samarbejde herom.

Hygiejneprodukt

Berendsen tilbyder en ny komplet serie til toiletrum med ”full service” løsning, hvor unikt design, funktionalitet og hygiejne går op
i en højere enhed. Serien er både let genkendelig med en stærk designprofil og i stand til at kunne passe ind i ethvert toiletmiljø.

Et vigtigt og helt igennem nyudviklet produkt i denne serie er ”Lady Care”, som er et mekatronik produkt med berøringsfri
aktivering af modtagelsen. Brugsegenskaberne er optimerede med henblik for at opnå hygiejnisk, diskret og let betjening.

Produktet er desuden udviklingsmæssigt udfordrende ved en række særlige karakteristika, herunder mulighed for, at de
indgående dele kan konfigureres i 44 forskellige kombinationer. Åbne/lukke funktionen er specielt kompakt, hurtig og lydsvag.
Samtidigt giver et effektivt drivsystem mulighed for sjældent batteriskift og dermed lave, totale omkostninger til batterier.

TPU har i dette projekt været leverandør af den samlede udvikling af Lady Care, og dette omfatter bl.a.:

• Etablering af grundspecifikation
• Udarbejdelse af alternative koncepter
• Etablering af modeller til afprøvning af udvalgte funktioner og egenskaber
• Integration i design i samarbejde med Knud Holscher Design
• Detailudvikling, herunder bl.a. materiale- og teknologivalg samt ”design for X” med speciel fokus på ”design for production”
• Styresystem
• Fremstilling, montage af komplette modeller og test af disse
• CE-mærkning
• Fremskaffelse af værktøjer i internationalt samarbejde
• Prøveproduktion og produktionsstart
• Produktionstekniske opfølgninger efter introduktion

Læs mere her

Composite mounting system

A mounting system for optical sensors was designed with main focus on accuracy and stiffness. With extensive use of carbon fiber composite and Alloy 36 (trademark Invar 36) the system is optimized to retain accuracy over a wide temperature range.

I the cases where the requirements means that stainless steel is necessary, a duplex stainless steel with low coefficient of thermal expansion (compared to austenitic stainless steel) is used.

The carbon fiber structure, adhesive joints etc. has all been detailed analyzed using FEM tools and designed accordingly.

TPU has experience with most types of carbon fiber manufacturing methods, and are aware of design limitations and other considerations for among others:

  • Prepreg hand layup
  • Filament winding
  • Dry hand layup with resin infusion

Vivostat System

Når mange små blodkar over et større område beskadiges, eksempelvis ved karoperationer, forekommer såkaldte diffuse blødninger og lymfesivninger, der kan være meget vanskelige at standse. Gennem mere end 20 år har kirurger anvendt brændere eller syntetiske produkter, enten udvundet fra køer eller blod fra blodbanker, til at standse blødninger. Men den øgede fokus på smitterisici som HIV, hepatitis og kogalskab har skabt stor efterspørgsel på produkter, der kommer fra patienten selv.

Vivostat er et apparat, der fremstiller såkaldt fibrinklæber ud fra en lille mængde af patientens eget blod på blot en halv times tid. Denne klæber er særdeles effektiv til at standse blødninger – fra selv meget store blodkar – meget hurtigt.

TPU’s rolle i dette projekt har været at udvikle, teste og producere de første 20 systemer. Udviklingen indbefatter komplet udvikling og dokumentation af mekatronik, inklusive sensor- (IR temperatur målere, tryksensorer, laser, straingauges m.m.) og aktuatorsystemer samt specifikation af software og styresystemer. Udviklingen af brugerinterface samt det overordnede udtryk for maskinerne er sket i samarbejde med industriel designer (Steve McGugan).

Udvikling af tests inkluderer FAT (factory acceptance test) SAT (Site acceptance test) samt etablering af kvalitetsstyringssystem til godkendelse af maskinerne til brug på hospitaler.

Der er desuden etableret en komplet montagebeskrivelse samt udvikling af montagefiksturer til at lette montagen.
Hovedparten af de indgående emner er fremstillet i Danmark, hvor TPU har varetaget indkøring af værktøjer (sprøjtestøbning, metalstøbning, ekstrudering, m.m.) i samarbejde med en bred vifte af leverandører.

I forbindelse med udvikling af maskiner og styresystemer er der udtaget en række patenter i det meste af den industrialiserede verden.

www.vivostat.com

Flammebehandling

En række termoplasttyper har lav overfladespænding, hvilket betyder, at eksempelvis vand perler på overfladen. Plast, der har lav overfladespænding, er vanskeligt at trykke på, så trykket sidder fast.

For at sikre optimal produktkvalitet på NovoLet® insulin penne har Novo Nordisk A/S indført flambering af de plastoverflader, der trykkes på.

TPU har i denne forbindelse udviklet teknologi, konstrueret, fremstillet, testet, implementeret og optimeret brænder-systemer til de pågældende trykkerimaskiner.

Coronabehandling

På visse plastemner giver flammebehandling ikke tilstrækkelig høj overfladespænding, uden at emnerne misfarves. I disse tilfælde kan coronabehandling eventuelt benyttes til at skabe god vedhæftning af tryk.

TPU har for Novo Nordisk A/S udviklet koncepter til en række nye maskiner, der coronabehandler emner til NovoLet® insulin penne. TPU har i projektet desuden bidraget med søgning af leverandører til coronaudstyr, specifikations-udarbejdelse, funktionsafprøvning, review samt teknisk projektledelse.

Sukkermåling

Måling af sukker, jordindhold og bladskivemængde.

Sukkerfabrikkerne afregner roedyrkerne efter roernes vægt, sukkerindhold, jordindhold og mængde af bladskive (top). Måling af afregningsparametrene foregår i dag offline på laboratorier på basis af prøvetagning af sukkerroer fra lastbillæssene. Resultaterne af målingerne foreligger derfor først efter et par dage.

TPU har hjulpet Danisco Sugar med at udvikle et system til automatisk online måling af sukkerindhold, jordindhold og bladskivemængde på sukkerroer, når disse leveres til sukkerfabrikken på lastbiler. TPUs assistance til Danisco Sugar har været udvikling, konstruktion, fremstilling og test af prøvetagnings- og målesystemet, samt projektledelse for væsentlige dele af projektet.

Pumpe

Ready pumpen er en letvægtskonstruktion, som dette til trods lever op til skrappe fordringer til soliditet og robusthed. Serien er dermed ideel til den mobile indsats i situationer med behov for dræning af vand med indhold af slidende partikler, salt mv. Både den lave vægt og det kompakte ydre bidrager til produktets stærke anvendelsesegenskaber.

TPU’s indsats har i dette tilfælde bestået i at assistere kunden i nogle helt centrale faser: Specifikation af de basale parametre, udviklingen af koncept og valg af teknologier. Netop de punkter, hvor produktet afveg væsentligt fra kundens traditionelle, og hvor bidraget ”udefra” derfor var efterspurgt af kunden.

Læs mere på flygt.dk

Stikkæde

Ensidigt gentaget arbejde er et forekommende problem på danske svineslagterier. For at minimere det tunge løft i forbindelse med opkædning af svin efter bedøvelse og umiddelbart inden svinene stikkes, har TPU udviklet en ny og væsentlig lettere stikkæde for Slagteriernes Forskningsinstitut.

Stikkæden vejer kun en brøkdel af den traditionelt kendte stikkæde samtidig med, at den er lige så stærk, har samme miljøresistens og samme maskin- og brugerinterface som den traditionelle stikkæde. Resultatet med den meget lette stikkæde er opnået ved anvendelse af en utraditionel sammensætning af en avanceret stålstøbeproces og emner fra spåntagende bearbejdning.

TPU har i projektet stået for specifikation af stikkæden, udvikling, konstruktion, dokumentation, fremstilling, trækprøvning og test på svin udført på slagterier.

Producenten af den nye stikkæde er SFK Meatsystems i Kolding.

Silikonebehandling

Den primære udfordring i denne opgave var, gennem original konceptskabelse, at realisere de produktionsforhold, som kunne honorere produktets strenge krav til processens styring.

Hertil kom håndtering af særligt flygtige/eksplosionsfarlige medier og endelig en overgang til den ny teknik med en minimal forstyrrelse af den igangværende produktion.

Close Menu